Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
Jeg ser på filmer og TV-serier, og nyter følelsen når jeg kan forstå et ord eller en setning.
(s)
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Jeg forestiller meg at en dag vil jeg besøke eller bo i det landet!
(s)
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Å være på steder hvor folk snakker språket er en super motivasjon.
(s)
Being in places where people speak the language is great motivation.
Jeg blir venner med folk som snakker språket.
(s)
I make friends with people who speak that language.
Forestill deg at du kan snakke med alle i verden. Du har friheten til å dra hvor som helst, gjøre hva som helst, møte hvem som helst! Det er en super motivasjon!
(s)
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Jeg liker å finne morsomme ord i språket jeg lærer.
(s)
I like to find funny words in the language I am learning!
Lytte til sanger på språket oppmuntrer meg til å jobbe for å forstå dem.
(s)
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Jeg prøver å lese bøker, aviser og nettsider på det språket. Det får det til å virke mer ekte.
(s)
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Jeg studerer andre aspekter av kulturen også, som gjør det mer givende å studere språket.
(s)
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Jeg forandrer måtene jeg studerer på ofte så det ikke blir kjedelig.
(s)
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Snakke med morsmålstalende av språket er super trening og motivasjon.
(s)
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Jeg setter alltid konkrete språk mål for framtiden. Oppnåelige mål er en super motivasjon.
(s)
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Gjør læring morsomt! Hvis du er lei av hva du gjør, finn en annen måte å gjøre det på!
(s)
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Se på youtube videoer av andre folk som har suksessfullt lært seg språket. Dette vil virkelig inspirere deg til å studere.
(s)
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Jeg liker å bruke språket for å bestille på restauranter fra landene jeg lærer om!
(s)
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
0 Comments
Top